A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

  DYREKTOR MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

  Jan Ołdakowski

  joldakowski@1944.pl

  tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
  fax. 022 539 79 35

 

1. Muzeum zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.


2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców dyrektora oraz bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.


3. Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczać ich koordynatora.

 

4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:


1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych, finansowych oraz technicznych;
2) nadzór na zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum;
3) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
4) przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;
5) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum;
7) nadzór nad redakcją wydawnictw i druków muzealnych;
8) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
9) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Dariusz Gawin

Szef Instytutu Stefana Starzyńskiego

tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
fax. 022 539 79 35

 

 • Zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego sprawuje bezpośrednie kierownictwo we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego.

 

 • W szczególności zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum - Instytutu Stefana Starzyńskiego:
 • 1. sprawuje bezpośrednie kierownictwo w sprawach ekspozycyjnych, naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych oraz inwestycyjnych Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego,
 • 2. koordynuje współpracę podległego mu Oddziału z innymi komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Muzeum oraz z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi.
 • 3. zapewnia bezpieczeństwo zbiorów, ekspozycji i mienia Oddziału,
 • 4. przygotowuje roczne plany pracy Oddziału i sprawozdania z wykonanych zadań.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH

Łucja Konopka

tel. 022 539 79 03
fax. 022 539 79 82

 

 • 1. Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy we współpracy z dyrektorem Muzeum prowadzi gospodarkę finansową Muzeum.

 

 • 2. W szczególności zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy:
 • 1) opracowuje projekt rocznego budżetu (planu finansowego) Muzeum;
 • 2) sporządza sprawozdawczość finansową;
 • 3) realizuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami;
 • 4) przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych oraz dba o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 • 5) ponosi odpowiedzialność za pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
 • 6) ponosi odpowiedzialność za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • 7) ponosi odpowiedzialność za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 • 8) nadzoruje obliczanie podatków i składek;
 • 9) ponosi odpowiedzialność za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i dokumentów finansowych;
 • 10) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji.
 • 11) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MERYTORYCZNYCH

  dr Paweł Ukielski

  tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
  fax 022 539 79 35

 

 • Do zakresu działania zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych należy:
 • 1. koordynowanie współpracy podległych mu komórek organizacyjnych działalności podstawowej z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi,
 • 2. nadzór nad realizacją prac wystawienniczych,
 • 3. zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów, ekspozycji i mienia Muzeum,
 • 4. przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań.


 

close