A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Dariusz Gawin - Szef Instytutu Stefana Starzyńskiego

tel. 22 539 79 05, 022 539 79 06
fax. 22 539 79 35

 

 • Zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego sprawuje bezpośrednie kierownictwo we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego.

 

 • W szczególności zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum - Instytutu Stefana Starzyńskiego:

 

 • 1. sprawuje bezpośrednie kierownictwo w sprawach ekspozycyjnych, naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych oraz inwestycyjnych Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego,
 • 2. koordynuje współpracę podległego mu Oddziału z innymi komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Muzeum oraz z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi.
 • 3. zapewnia bezpieczeństwo zbiorów, ekspozycji i mienia Oddziału,
 • 4. przygotowuje roczne plany pracy Oddziału i sprawozdania z wykonanych zadań.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH

Łucja Konopka

tel. 22 539 79 03
fax. 22 539 79 82

 

 • 1. Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy we współpracy z dyrektorem Muzeum prowadzi gospodarkę finansową Muzeum.

 

 • 2. W szczególności zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy:
 • 1) opracowuje projekt rocznego budżetu (planu finansowego) Muzeum;
 • 2) sporządza sprawozdawczość finansową;
 • 3) realizuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami;
 • 4) przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych oraz dba o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 • 5) ponosi odpowiedzialność za pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
 • 6) ponosi odpowiedzialność za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • 7) ponosi odpowiedzialność za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 • 8) nadzoruje obliczanie podatków i składek;
 • 9) ponosi odpowiedzialność za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i dokumentów finansowych;
 • 10) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji.
 • 11) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MERYTORYCZNYCH

dr Paweł Ukielski

tel. 22 539 79 05, 022 539 79 06
fax 22 539 79 35

 

 • Do zakresu działania zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych należy:

 

 • 1. koordynowanie współpracy podległych mu komórek organizacyjnych działalności podstawowej z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi,
 • 2. nadzór nad realizacją prac wystawienniczych,
 • 3. zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów, ekspozycji i mienia Muzeum,
 • 4. przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań.

 

Osoba odpowiedzialna: Izabella Surmiak

Data wytworzenia: 31.01.2013

Opublikował w BIP: Izabella Surmiak

Data opublikowania: 02.02.2016

 

close