A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

  DYREKTOR MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

  Jan Ołdakowski

  joldakowski@1944.pl

  tel. 22 539 79 05, 022 539 79 06
  fax. 22 539 79 35

 

1. Muzeum zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.


2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców dyrektora oraz bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.


3. Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczać ich koordynatora.

 

4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:


1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych, finansowych oraz technicznych;
2) nadzór na zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum;
3) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
4) przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;
5) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum;
7) nadzór nad redakcją wydawnictw i druków muzealnych;
8) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
9) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

 

 

Osoba odpowiedzialna: Izabella Surmiak

Data wytworzenia: 31.01.2013

Opublikował w BIP: Izabella Surmiak

Data opublikowania: 02.02.2016

close