A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Autor: Grzegorz Czyż

 

 • Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Czas trwania lekcji: 45 minut


 • Cele. Po lekcji uczeń powinien:
  • wiedzieć, co znaczą pojęcia: konspiracja, okupacja, Polskie Państwo Podziemne, „zawiszacy”;
  • umieć wymienić źródła powstańczego wyposażenia wojskowego i uzbrojenia;
  • umieć porównywać podstawowe dane statystyczne;
  • znać podstawowe rodzaje broni i potrafić je poprawnie sklasyfikować (np. broń palna, krótka, maszynowa, pancerna itp.);
  • dostrzec poświęcenie i trudność prowadzenia walk powstańczych przy niedostatecznej liczbie broni.

 

 • Środki dydaktyczne:
  • komputer, projektor multimedialny, prezentacja multimedialna,
  • materiały pomocnicze nr 1–5,
  • materiały plastyczne (kredki, flamastry lub farby i pędzelki),
  • arkusze papieru do wykonania plakatu propagandowego.

 

 • Metody dydaktyczne:
  • pogadanka lub wykład,
  • kwiz,
  • praca w grupach,
  • praca plastyczna.
    

UWAGA: Przed przeprowadzeniem lekcji uczniowie powinni znać daty wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, a także  strukturę i zakres działania Polskiego Państwa Podziemnego z naciskiem na działalność zbrojną „Szarych Szeregów”.

 

 • PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od przedstawienia tematu zajęć (materiał pomocniczy nr 1, slajd nr 1). Następnie przeprowadza krótki kwiz, którego celem jest przypomnienie faktów związanych z okupacją niemiecką w Polsce. Zadaniem uczniów jest zdefiniowanie następujących pojęć: czerwony krzyż, konspiracja, okupacja, Polskie Państwo Podziemne, „zawiszacy” (materiał pomocniczy nr 2) - 5 min.
   
 2. Przy pomocy prezentacji multimedialnej (slajdy nr 2–5) nauczyciel omawia źródła pozyskiwania powstańczej broni (materiał pomocniczy nr 3) - 5 min.
   
 3. Nauczyciel opowiada o przygotowaniach do Powstania. Stara się uwypuklić znaczenie dywersji zbrojnej, podczas której Polacy zdobywali broń i amunicję, a także rolę przeszkolenia strzeleckiego niezbędnego potem w Powstaniu (slajdy nr 6–7) – 7 min.
   
 4. Następnie wyjaśnia, jak umundurowani i wyposażeni byli Powstańcy. Pokazuje archiwalne fotografie z polskimi żołnierzami, sanitariuszkami, „zawiszakami” (slajdy nr 8-14) - 5 min.
   
 5. Nauczyciel zwraca uwagę na ogromną dysproporcję między arsenałem powstańczym a niemieckim (slajd nr 15) – 3 min.
   
 6. W podsumowaniu uczniowie mogą wykonać jedno z dwóch zadań. W pierwszym uczniowie mają do wylosowanej postaci dopasować poprawnie jej ekwipunek (materiał pomocniczy nr 4), w drugim na podstawie powstańczych plakatów (materiał pomocniczy nr 1, slajdy nr 16-19) mają narysować plakat propagandowy (materiał pomocniczy nr 5). Czas pierwszego zadania - 10 min.; drugiego – 20 min.
   
 7. Na zakończenie prowadzący dokonuje porównania uzbrojenia Powstańców i poniesionych przez nich strat z uzbrojeniem Niemców i ich strat (materiał pomocniczy nr 1, slajdy nr 21-22) - 2 min.
   

 

UWAGA: Aby pobrać materiał pomocniczy, proszę kliknąć na tekst zaznaczony karminowym kolorem.

 

pobierz treść scenariusza w pliku doc >

close