A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

 

1. Barwa i broń – lekcja o uzbrojeniu i umundurowaniu powstańczym
Lekcja poświęcona jest uzbrojeniu Powstańców. Uczniowie poznają ważniejsze rodzaje powstańczej broni i umundurowania. Dowiadują się, w jaki sposób Powstańcy je zdobywali. Szczególny nacisk położony jest na powstańcze wozy pancerne.
Instruktor prowadzi rozmowę nauczającą, przechodzącą w pogadankę lub wykład. Na końcu lekcji przewidziany jest prosty quiz obrazkowy, sprawdzający wiedzę uczniów.
UWAGA. Lekcja jest raczej przeznaczona dla klas męskich.


1. Dzieci Walczącej Stolicy
Uczniowie poznają sytuację i warunki życia dzieci w czasie okupacji i podczas Powstania. Prowadzący rozmawia z uczniami o trudnej sytuacji ich rówieśników, utracie dzieciństwa, zmianie ról. W czasie lekcji wprowadzone są takie pojęcia jak: tajne komplety, kolportaż, Zawiszacy, szmugiel itp. Uczniowie poznają także zadania, jakie stawiały przed dziećmi okupacja i Powstanie.
Metodami wiodącymi są rozmowa nauczająca i praca w grupach z tekstami źródłowymi.


2. Harcerska Poczta Polowa
„Szare Szeregi” są punktem wyjścia dla tego tematu. Uczniowie poznają, czym było tajne harcerstwo i jak funkcjonowało. Szczególny nacisk położony jest na działalność najmłodszych harcerzy – „Zawiszaków”. Uczniowie dowiadują się, czym w czasie okupacji zajmowali się „Zawiszacy” i jakie zadania realizowali. Główna część lekcji poświęcona jest działalności harcerskiej poczty polowej w czasie Powstania. Uczniowie poznają zasady jej funkcjonowania oraz reguły powstańczej korespondencji.
Oprócz rozmowy nauczającej przewidziana jest też prosta zabawa symulacyjna z wykorzystaniem planów miasta lub wypisywaniem kartek pocztowych.


3. Kim byli? Poznajemy bohaterów Powstania
Głównym celem lekcji jest charakterystyka postaw powstańczych. W czasie lekcji uczniowie odpowiadają na pytania: kim byli Powstańcy, co przeżywali, w jakich sytuacjach się znajdywali. Uczestniczy zajęć tworzą też katalog cech Powstańca, co jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy o patriotyzmie dzisiaj.
Najważniejszymi metodami są tu praca w grupach z tekstem źródłowym i dyskusja.


4. Konspiracja, Mały Sabotaż
W czasie lekcji uczniowie poznają podstawowe fakty dotyczące okupacji hitlerowskiej w Polsce i sposobów walki z okupantem. Dowiadują się, jak funkcjonowało i czym było Polskie Państwo Podziemne. Poznają powstańcze losy konspiratorów.
Instruktor prowadzi rozmowę nauczającą oraz prostą zabawę symulacyjną z użyciem szyfrów harcerskich.


5. Powstańczy dzień powszedni
Blaski i cienie powstańczego dnia codziennego to główne zagadnienia tej lekcji. Uczniowie poznają problemy codzienne zarówno powstańców, jak i ludności cywilnej. Zastanawiają się, z czego mieszkańcy Warszawy cieszyli się i jak radzili sobie z trudnościami.
Oprócz rozmowy nauczającej ważną metodą jest praca w grupach z gra decyzyjną.


6. Stolica w ruinach
Lekcja opowiada o zniszczeniu stolicy w trakcie i po Powstaniu. Dzięki filmom i zdjęciom uczniowie poznają starą Warszawę, porównują wygląd miasta przed i po wojnie.
Ważnym elementem metodycznym zajęć jest praca w grupach z mapą miasta i zdjęciami.


7. Śladami batalionów „Zośka” i „Parasol”
Szlak powstańczy dwóch harcerskich batalionów „Zośka” i „Parasol” jest pretekstem do tego, by uczniowie poznali przebieg walk w niektórych dzielnicach Warszawy. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, czym były Szare Szeregi i jaka jest geneza batalionów. Istotnym elementem zajęć jest także poznanie losów wybranych bohaterów zdarzeń.
Wiodącymi metodami są rozmowa nauczająca i praca w grupach z planem Warszawy i tekstami źródłowymi.


8. Tworzymy gazetę powstańczą
W czasie lekcji uczniowie zastanawiają się nad rolą prasy podczas Powstania Warszawskiego. Poznają tytuły gazet powstańczych i tematykę artykułów tamtego okresu. W trakcie zajęć uczniowie próbują się wcielić w reporterów powstańczych gazet i stworzyć własną gazetę na temat wydarzeń jednego dnia.
Metodami wiodącymi zajęć są praca w grupach z wykorzystaniem materiałów źródłowych, a następnie prezentacja jej wyników.

 

 

close