A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

 

1. 63 dni niepodległej Polski
Lekcja faktograficzna przeznaczona dla uczniów, którzy nie zrealizowali jeszcze tematu II wojny światowej w szkole. Prowadzący omawia okoliczności wybuchu i pokazuje najważniejsze wydarzenia z Powstania. Uczestnicy zajęć dowiadują się, że podczas zaciętych walk w Warszawie ujawniły się struktury niepodległego państwa polskiego. Instruktor prowadzi zajęcia za pomocą rozmowy nauczającej lub wykładu. Przewidziana jest też praca w grupach z użyciem kart pracy i końcowa dyskusja.
POZIOM: gimazjum (historia, język polski); liceum (historia poziom podstawowy)


2. Akcje bojowe Powstania Warszawskiego
Celem lekcji jest przekazanie informacji o najważniejszych operacjach militarnych przeprowadzonych przez Powstańców Warszawskich. Prowadzący, omawiając wybrane akcje bojowe, ukazuje różnorodne sposoby działań Polaków przeciw silniejszemu wrogowi. Rozmowa o tych heroicznych czynach stanowi również tło do rozważań nad indywidualnymi odczuciami, emocjami i obawami Powstańców. Przy prowadzeniu lekcji instruktor prowadzi rozmowę nauczającą i wykorzystuję prezentację multimedialną. Punktem kulminacyjnym zajęć jest praca grupowa uczniów.
POZIOM: liceum (historia poziom rozszerzony, historia i społeczeństwo, wątek Wojna i wojskowość)


3. Barwa i broń
Lekcja poświęcona uzbrojeniu walczących w Powstaniu stron. Uczniowie poznają najważniejsze rodzaje powstańczej broni i umundurowania. Dowiadują się, w jaki sposób Powstańcy je zdobywali. Szczególny nacisk położony jest na powstańcze wozy pancerne. Prowadzący stosuje metodę rozmowy nauczającej lub wykładu. Na koniec lekcji przewidziany jest quiz sprawdzający wiedzę uczniów.
POZIOM: gimnazjum (historia), liceum (historia i społeczeństwo, wątek Wojna i wojskowość), technikum, liceum profilowane (historia)


4. Bić się czy nie bić?
Lekcja problemowa o przyczynach i skutkach Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznają okoliczności wybuchu, przebieg i rezultaty Powstania. Najistotniejszym celem lekcji jest odpowiedź na pytanie, czy warto było podejmować walkę w Warszawie w sierpniu 1944 roku. Metodami wiodącymi zajęć są rozmowa nauczająca, praca w grupach oraz końcowa dyskusja.
POZIOM: liceum (historia, poziom rozszerzony oraz historia i społeczeństwo, wątek Ojczysty Panteon i ojczyste spory)


5. Bohaterowie Powstania
Lekcja przeznaczona dla uczniów, którzy są po lekturze „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Podczas zajęć uczestnicy poznają losy wybranych Powstańców i dokonują ich charakterystyki zbiorowej. Zastanawiają się, jakimi cechami osobowymi odznaczali się Powstańcy i dyskutują, które z nich mogą być aktualne dzisiaj. Instruktor prowadzi rozmowę nauczającą, pracę w grupach z tekstami źródłowymi oraz końcową dyskusję.
POZIOM: gimnazjum (język polski), liceum (historia, poziom rozszerzony)


6. Dwa Powstania
Celem lekcji jest uświadomienie uczniom wspólnoty cierpienia Polaków i Żydów pod okupacją hitlerowską, zbieżności celów polskiego i żydowskiego podziemia i zaistniałej w związku z tym współpracy. Uczniowie poznają także różnorodność postaw Polaków wobec tragedii Żydów, śledzą losy wybranych, ocalałych bojowników getta w Powstaniu Warszawskim. W trakcie zajęć uczestnicy przyswajają sobie pojęcia: getto, szmalcownik, „Żegota”, Shoah, Żydowska Organizacja Bojowa, Armia Krajowa. Na końcu spotkania młodzież pracuje w grupach.
POZIOM: gimnazjum (język polski), liceum (historia, poziom podstawowy i rozszerzony, historia i społeczeństwo, wątek Swojskość i obcość)


7. Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim
Lekcja problemowa o sytuacji ludności cywilnej w Powstaniu. Uczniowie dowiadują się, jakie straty ponieśli warszawiacy podczas walk w stolicy. Wspólnie z prowadzącym rozważają dylemat, czy i na ile władze wojskowe mogą narażać życie bezbronnych cywilów. Pokazany jest też dramat polskich rodzin. Metodami wiodącymi jest rozmowa nauczająca, praca w grupach z tekstami źródłowymi i końcowa dyskusja.
POZIOM: gimnazjum (język polski), liceum (historia, poziom rozszerzony; historia i społeczeństwo, wątki: Wojna i wojskowość, Ojczysty panteon i ojczyste spory, Kobieta i mężczyzna. Rodzina)


8. Poeci walczącej stolicy
Lekcja poświęcona powstańczej poezji, upamiętniającej troski, obawy i nadzieje Polaków czasów okupacji i Powstania. Uczniowie poznają sylwetki ważniejszych poetów oraz ich wybrane utwory. Uczą się analizować i interpretować teksty literackie jako źródła historyczne.
POZIOM: gimnazjum (język polski), liceum (historia poziom podstawowy i rozszerzony)

 

 

  • NOWOŚĆ 9. Polska tradycja insurekcyjna

Celem lekcji jest ukazanie tradycji walki o niepodległość Polski od końca XVIII do XX wieku. Prowadzący, przypominając historię kolejnych powstań narodowych, zestawia je z Powstaniem Warszawskim. Zajęcia są okazją do syntetycznego porównania poszczególnych insurekcji oraz rozmowy nad rolą Warszawy podczas ich przebiegu. Zajęcia kończy praca w grupach z użyciem kart pracy oraz dyskusja.
POZIOM: gimnazjum (historia, język polski), liceum (historia poziom rozszerzony, historia i społeczeństwo, wątek Ojczysty panteon i ojczyste spory)

 

 

  • NOWOŚĆ 10. Polskie państwo podczas II wojny światowej 

Podczas lekcji przedstawiamy organizację polskiego państwa po przegranej wojnie 1939 roku. Uczniowie poznają struktury Rządu RP na Uchodźstwie, Polskiego Państwa Podziemnego oraz polskich władz w Powstaniu Warszawskim. Dowiadują się, w jaki sposób działało polskie państwo w sytuacji utraty niepodległości. Uczniowie pracują z tekstami źródłowymi, uzupełniają brakujące ogniwa w schematach.
POZIOM: liceum (historia, poziom rozszerzony; historia i społeczeństwo, wątek Rządzący i rządzeni; wiedza o społeczeństwie)


11. Powstanie w dzielnicach
Zajęcia dotyczą działań militarnych w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Uczniowie opracowują przebieg Powstania w zajętych przez powstańców rejonach stolicy, zwracając uwagę na strategie działania hitlerowców i sposoby obrony Powstańców. Uczą się samodzielnie zdobywać informacje, wykorzystując opisy i multimedialne monitory na ekspozycji. Istotnym elementem metodycznym lekcji jest praca w grupach z wykorzystaniem kart pracy.
UWAGA. Przy tej lekcji wymagana jest znajomość topografii Warszawy.
POZIOM: liceum (historia, historia poziom podstawowy i rozszerzony)


12. Powstańcy po Powstaniu
Celem lekcji jest ukazanie losów Powstańców po II wojnie światowej. Uczestnicy dowiadują się, jakie było stanowisko władz PRL wobec żołnierzy i tradycji Polski Podziemnej. Poznają przykłady prześladowania Powstańców przez komunistyczne służby bezpieczeństwa oraz sposoby propagandowego oczerniania ich patriotycznej działalności. Metodami wiodącymi są praca w grupach, pogadanka i burza mózgów.
POZIOM: liceum (historia, poziom podstawowy; historia i społeczeństwo, wątek Ojczysty panteon i ojczyste spory)


13. Powstańczy dzień powszedni
Lekcja poświęcona życiu codziennemu żołnierzy i ludności cywilnej w walczące Warszawie. Uczestnicy zajęć poznają warunki bytowe warszawiaków i ich potrzeby życiowe. Ukazana zostaje sytuacja rodzin i rola kobiet w Powstaniu. Omawiane są też uroczystości religijne i wydarzenia kulturalne w walczącej stolicy. Metodami wiodącymi jest rozmowa nauczająca oraz praca nad tekstami źródłowymi (zdjęcia, relacje, fragmenty pamiętników).
POZIOM: gimnazjum (historia, język polski), liceum (historia,
poziom podstawowy i rozszerzony; historia i społeczeństwo, wątek Kobieta i mężczyzna. Rodzina)


14. Sprawa Powstania Warszawskiego
Celem lekcji jest pokazanie międzynarodowego i politycznego kontekstu Powstania Warszawskiego. Omawiana jest polityka Rządu RP na Uchodźstwie oraz stanowisko wielkich mocarstw wobec Powstania. Na podstawie wybranych tekstów prasowych uczniowie dowiadują się, jak kształtowała się światowa opinia publiczna wobec niepodległościowych działań żołnierzy AK. Przy wprowadzeniu i podsumowaniu zajęć instruktor stosuje rozmowę nauczającą, przechodzącą w pogadankę lub wykład. Przewidziana jest też praca nad tekstami źródłowymi.
POZIOM: liceum (historia, poziom podstawowy i rozszerzony; historia i społeczeństwo, wątek Ojczysty panteon i ojczyste spory)


15. Stolica w ruinach
Lekcja dotyczy zniszczeń Warszawy podczas II wojny światowej. Dzięki różnym materiałom (filmom dokumentalnym i fotografiom) uczniowie poznają starą Warszawę i porównują jej wygląd przed i po wojnie. Na koniec lekcji uczniowie pracują w grupach. Podczas lekcji przywidziany jest pokaz filmu „Miasto ruin”.
POZIOM: liceum (historia, poziom podstawowy i rozszerzony; historia i społeczeństwo, wątek Wojna i wojskowość oraz Ojczysty panteon i ojczyste spory)


16. Sztuka w czasach hekatomby
W czasie Powstania kwitło życie kulturalne. Powstawały prace literackie, plastyczne, fotograficzne. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się z powstańczą twórczością artystyczną, a także poznać ważniejsze dzieła sztuki, nawiązujące do Powstania po wojnie. Młodzież pracuje w grupach i przygotowuje plakat jako ilustrację powstańczego zrywu.
POZIOM: liceum (język polski, wiedza o kulturze)


17. Świadectwo czasów
Podczas warszawskiej insurekcji rozwijało się pamiętnikarstwo, satyra i propaganda. W trakcie lekcji uczestnicy poznają ciekawsze zapisy z pamiętników i dzienników świadków Powstania oraz ważniejsze tytuły prasy powstańczej. Mają też okazję zapoznać się z poczuciem humoru Powstańców. Młodzież pracuje z różnego rodzaju tekstami źródłowymi.
POZIOM: gimnazjum (język polski), liceum (język polski, historia poziom rozszerzony; historia i społeczeństwo, wątek Język, komunikacja, media)
 

close